Všeobecné obchodní podmínky

 1. Práva a povinnosti plynoucí z organizace mnou pořádaných akcí a kurzů se řídí právním řádem České republiky;
 2. Jsem oprávněn zrušit akci před jejím zahájením, jestliže z objektivních důvodů nemohu dodržet program akce. A to především z důvodu nepříznivé předpovědi počasí (která bude zjištěna z objektivních zdrojů před zahájením akce) případně z důvodu nenaplnění minimální kapacity akce. V tomto případě se vrací klientovi zaplacená úhrada v plné výši, pokud se společně nedohodneme na náhradním termínu – toto platí i v případě, že by ke zrušení akce došlo z mé strany (například v důsledku zranění apod.);
 3. Zároveň platí, že si vyhrazuji právo na přerušení/nedokončení naplánovaného programu akce, a to především s bezpodmínečným ohledem na bezpečnost všech klientů. Důvodem pro takovéto mé rozhodnutí jsou objektivní rizika, které nelze ovlivnit tzv.  vis maior situace (například aktuální stav počasí, sněhová a lavinová situace, stav a přístupové/sestupové cesty k ferratám, stav turistických stezek, dopravní kolaps, zdržení na státních hranicích, vážné onemocnění, uzavírky a zákazy z důvodu epidemie/pandemie, úraz či úmrtí klienta akce apod.). Důvody ovšem mohou být i subjektivní (například vyhodnocení Tvé fyzické kondice a celkové způsobilosti program akce absolvovat). Ve výše uvedených případech v článku 3) se dohodnutá cena za akci nemění.
 4. Zároveň si vyhrazuji právo provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů, změna místa přespání apod.) a dále z důvodů momentálního fyzického, psychického či zdravotního stavu klientů. Takové programové změny dělám zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh akce. V těchto případech se dohodnutá cena nemění.
 5. Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let a s písemným souhlasem zákonného zástupce. Osoby ve věku 15 až 18 let včetně se mohou zúčastnit zájezdu i samostatně, ale vždy jen s písemným souhlasem zákonného zástupce;
 6. Storno podmínky jsou následující: pokud zrušíš svoji účast na akci do 14 kalendářních dnů včetně před zahájením akce je storno 50 % z ceny akce; pokud bude storno uděláno ve lhůtě 13 kalendářních dní a méně před začátkem akce je storno 100 % z ceny akce;
 7. DŮLEŽITÉ:
  7.1 Berte na vědomí, že ubytování a dopravu si řeší každý klient samostatně a není součástí akce, tím pádem organizátor nepřebírá zodpovědnost za případné nerespektování aktuálních protiepidemických opatření plynoucích z nástroje PES – Protiepidemický systém ČR;
  7.2 Zároveň platí, že na našich akcích respektujeme nařízení plynoucích z nástroje PES – Protiepidemický systém ČR včetně příslušného stupně, který je pro daný den v platnosti.
 8. Zásady ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou uvedeny na www.montagne.cz/gdpr. 
 9. Klient tímto dává souhlas: a) se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; b) v souladu s ustanovením § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aby byly organizátorem akce pořízeny jeho obrazové snímky, zvukově obrazové záznamy a dává tímto svolení, aby tyto snímky a záznamy byly použity k propagačním účelům organizátora. Souhlas podle bodu a) a b) může klient odvolat zasláním emailu na emailovou adresu montagne@montagne.cz.

 

 

Montagne – přátelé hor
provozuje DEMBOWSKI s.r.o.
Na výhledech 4/1136, Praha 10, 100 00
IČO: 02527452
DIČ: CZ02725452
Spisová značka: C 222792 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní informace:

Filip Dembowski – jednatel
Telefon: +420 602 602 903
Email: montagne@montagne.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.04.2021.