ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  A. Základní informace
 1. Zpracování osobních údajů je důležitou součástí provozování naší podnikatelské činnosti. Rádi bychom Vás tímto dokumentem informovali ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení“);
 2. Ochrana osobních údajů našich klientů je pro nás důležitou aktivitou. Z tohoto důvodu jsme připravili tyto Zásady ochrany osobních údajů, abychom Vás jako své klienty informovali o tom, jak společnost DEMBOWSKI s.r.o. (dále jen „Správce údajů”), vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s prodejem a poskytováním našich služeb;
 3. Doporučujeme Vám se důkladně seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Cílem zásad, kterými se řídíme, je uceleně, přehledně a srozumitelně informovat o všech podstatných okolnostech zpracování osobních údajů. V případě Vašich dotazů týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
 4. Základní pojmy:
  • Subjekt údajů (dále také „Klient“): fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či bývalý (klient); za potenciálního klienta se považuje také návštěvník našich webových stránek a našich sociálních sítí;
  • Osobní údaj jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich klientů a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat;
  • Správce osobních údajů (subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně)
   DEMBOWSKI s.r.o.
   Na výhledech 4/1136, Praha 10, 100 00
   IČO: 02527452
   DIČ: CZ02725452
   Spisová značka: C 222792 vedená u Městského soudu v Praze;
  • Kontaktní údaje správce
   Jakékoli dotazy týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů můžete adresovat kromě výše uvedené adresy i na:
   Filip Dembowski – jednatel
   Telefon: +420 602 602 903
   Email: montagne@montagne.cz.
 1. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme vázáni. Při poskytování našich služeb nám vznikají příslušné zákonné povinnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů a jejich uchovávání po určitou dobu.
  B. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování
 1. Zásadním účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění mezi námi uzavřené smlouvy, kdy právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který stanovuje, že zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů;
 2. Ostatními účely zpracování jsou zejména:
  • Splnění právních povinností plynoucích pro správce z obecně závazných právních předpisů, kterými je povinen se správce řídit (např. pracovněprávní předpisy, předpisy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, předpisy v oblasti zákonných odvodů a daní, předpisy v oblasti vedení účetnictví);
  • Ochrana práv správce ve správním, civilním či trestním řízení;
  • Zpracování osobních údajů na základě Vašeho výslovného souhlasu, který potřebujeme především v situacích, kdy bychom Vám rádi nabídli produkty a služby nad rámec plnění uzavřené smlouvy;
  • Oprávněné zájmy správce – za tímto účelem zpracováváme především osobní údaje v souvislosti s výkonem našich práv (např. přímý marketing našich produktů a služeb našim klientům, vymáhání pohledávek, záznamy z kamerových systémů vedené za účelem zajištění naší bezpečnosti i bezpečnosti našich klientů);
  • Interní evidence smluv a jiných právních jednání, jejichž účastníkem je správce;
  • Interní potřeby správce související s řádným výkonem jeho předmětu podnikání/činnosti.
  C. Jaké základní informace o zpracování osobních údajů by měl klient vědět, než se rozhodne, jestli poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů (Informace o zpracování osobních údajů pro účely získání souhlasu)
 1. Pro jaké účely zpracování nám souhlas udělujete?
  Váš souhlas potřebujeme proto, abychom Vám mohli na míru Vašim potřebám a preferencím směrovat vhodné marketingové a obchodní nabídky z katalogu našich akcí a služeb, a to na základě marketingového zpracování včetně např. průzkumů trhu, datové analytiky a dalšího využití prostředků elektronické komunikace;
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete správci dle bodu 4) čl. A. těchto Zásad;
 3. Zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu je vždy dobrovolné a můžete se na začátku anebo kdykoli v průběhu zpracování Vašich osobních údajů rozhodnout, zdali nám souhlas udělíte, ponecháte, či odvoláte. Odvolání souhlasu proveďte prostřednictvím kontaktních údajů dle čl. A. těchto Zásad. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, neprodleně přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení a nabídek zpracovávat;
 4. V omezené míře Vás jako našeho klienta můžeme oslovovat i bez Vašeho souhlasu s nabídkou našich služeb, které souvisí se službami, které jste od nás již zakoupili nebo akcí, kterých jste se účastnili. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje jen v omezeném rozsahu nezbytném pro zaslání relevantní nabídky. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich klientů o našich podobných službách. Jestliže vyjádříte nesouhlas proti takovému zpracování, zasílání bude ihned ukončeno. Pro výše uvedené účely, abychom Vám mohli zasílat příslušné marketingové zprávy a informace, využíváme především následující osobní údaje:
  • Základní údaje (tj. jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa);
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo aj.);
  • Údaje o službách/akcích, které jsme Vám v minulosti dodali/jichž jste se zúčastnil;
  • Ostatní údaje týkající se Vašich priorit a preferencí.
  D. Zpracování osobních údajů při prodeji našich služeb
 1. Za účelem poskytování našich služeb potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme především za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu (včetně jednání před uzavřením smlouvy například vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách); s dalšími aktualizacemi či doplněním v průběhu plnění smlouvy, a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem, zejména v případech, kdy je klientem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob;
 2. Za účelem posílání upomínek – pokud není faktura (která již byla splatná) za objednanou službu včas uhrazena, můžeme Vám zasílat upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení;
 3. Za účelem určení, výkonu a obhajoby právních nároků. Po ukončení smluvního vztahu můžeme na základě našeho oprávněného zájmu rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb;
 4. Pro účely vyplnění účetních a daňových dokladů. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (především fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat a archovoat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu. Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání. Jedná se zejména o následující údaje:
  • Základní údaje (tj. jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, číslo bankovního spojení);
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo aj.);
  • Údaje o poskytnutém plnění (údaje o dodané službě, platební historie apod.);
  E. Odkud získává správce osobních údajů Vaše osobní údaje a z jakého důvodu/titulu
 1. Od našich klientů v rámci jednání o uzavření smlouvy, s dalšími aktualizacemi či doplněním v průběhu plnění smlouvy;
 2. V nezbytně omezené míře také z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů veřejné správy nebo na základě zvláštních právních předpisů;
 3. Od našich klientů v rámci elektronické komunikace; a to prostřednictvím emailu a dalších služeb elektronické komunikace (interakce přes internetové stránky Správce, interakcí na různých sociálních sítích). 
  F. Jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány aneb zabezpečení, sdílení a předávání osobních údajů
 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména automatizovaně v našich informačních systémech, ale i manuálně;
 2. Zavedli jsme a udržujeme nezbytná technická, procesní a organizační opatření, vnitřní kontroly a audit a procesy bezpečnosti informací (tzv. IT information security) v souladu s tzv. „best practices“ tj. nejlepší praxí odpovídající možnému potenciálnímu hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Realizujeme všechna dostupná opatření s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, změnami, zničením, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem neautorizovaných osob;
 3. Tato opatření kromě jiného zahrnují především opatření zajišťující fyzickou bezpečnost míst, kde jsou uloženy HW prostředky, které mají za úkol ukládání osobních dat, školení zaměstnanců správce, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu HW zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje atd.
  G. Příjemci osobních dat
 1. Osobní údaje, které zpracováváme pro výše popsané účely, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují určité služby související s poskytováním našich služeb. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů;
 2. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kdy těmito zpracovateli jsou:
  • marketingové agentury, a to zejména za účelem poskytování reklamních a marketingových služeb, a to včetně společností, které se zabývají online marketingovými službami (tj. například Google, Facebook, Seznam apod.);
  • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb ostatních navazujících služeb, v případě, že se rozhodnete těchto služeb využít (typicky poskytovatelé ubytování, dopravní či kurýrní služby apod.);
  • další osoby a společnosti v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů, administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů (například účetní software) apod.;
  • jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání osobních údajů orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy, soudům, správním orgánům apod.);
 1. Vaše osobní údaje nejsou předávány bez Vašeho souhlasu jiným správcům za účelem nabízení produktů a služeb. Vámi udělený souhlas se vztahuje výhradně na společnost správce osobních údajů definovanou v bodu 4) čl. A. těchto Zásad. Vaše osobní údaje také nepředáváme do třetích zemí.
  H. Vaše práva jako subjektu údajů
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a ochraně Vašeho soukromí i soukromí našich klientů věnujeme maximální pozornost a obezřetnost. V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o Vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých konkrétních případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, také máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb);
 2. Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy vztahující se k ochraně Vašich osobních údajů či Vám být k dispozici za účelem uplatnění Vašich práv, která souvisejí s osobními údaji. V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá dílčí práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.
 3. Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu:
  • Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů; můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány; máte také právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme;
  • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, podle platné právní úpravy máte právo na jejich opravu; na Vaši žádost provedeme jejich aktualizaci či doplnění;
 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; právo na zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme a zajistíme smazání i na straně námi pověřených zpracovatelů. Odvolání souhlasu je možné pouze do budoucna, zpracování Vašich osobních údajů po dobu platnosti souhlasu je zákonné;
  • Máte právo požadovat informaci o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom Vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby;
  • V případě, že budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný.
 1. Právo na výmaz osobních údajů
  • Je možné nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud se na nás obrátíte se žádostí o výmaz osobních údajů, smažeme tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu, a to všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.
 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Pokud k němu dochází na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom ve zpracování pokračovali; námitku můžete podat rovněž proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo proti profilování Vašich osobních údajů, pokud se týká tohoto přímého marketingu; v těchto případech Vaše osobní údaje již nadále nebudeme pro tyto účely zpracovávat.
 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  • Zpracování Vašich osobních údajů je podle Vás nepřesné případně se domníváte, že je pro účely poskytování našich služeb nepotřebné, nebo dokonce protiprávní, ale nechcete provést výmaz takových osobních údajů;
  • Některé Vámi vybrané osobní údaje by ve Vašem zájmu měly být zpracovávány i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly poskytnuty, a to v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou Vašich práv;
  • Jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
  • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.
 1. Jak mohu uplatnit svá práva?
  • V souvislosti s uplatněním Vašich práv je nutné, abyste se při jejich uplatnění dostatečným způsobem identifikoval. Toto opatření je nezbytné, neboť jako správce jsme povinni Vaše osobní údaje chránit a nemůžeme riskovat jejich zpřístupnění neoprávněné osobě. Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 4) čl. A. těchto Zásad ochrany osobních údajů;
  • Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůta se však v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí může prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme však vždy informovat způsobem, kterým uplatníte své právo, nebo který si sami zvolíte.
  I. Průběžná aktualizace Zásad ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně upravovat či aktualizovat. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými k datu jejich účinnosti po jejich zveřejnění na internetové adrese www.montagne.cz/gdrp

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018.