Informace

1) Jak se přihlásit na akci?

Pokud Tě zaujala některá z mnou nabízených akcí je možné se přihlásit emailem na montagne@montagne.cz, telefonicky na čísle +420 602 602 903 anebo prostřednictvím registračního formuláře níže. Stejný formulář je použitý v detailu každé akce.

Na základě přihlášky Ti zašlu potvrzení rezervace spolu s Výzvou k úhradě, která slouží k zaplacení celé částky akce/kurzu.

2) Jak za akci zaplatit?

Akci je možné uhradit převodem na bankovní účet –  všechny informace nutné k bankovnímu převodu (číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, částka, název akce) jsou uvedeny ve Výzvě k úhradě. Poté, co je částka uhrazena na náš bankovní účet, Ti bude zaslána faktura (která potvrzuje zaplacení částky).

3) Všeobecné obchodní podmínky

  1. Práva a povinnosti plynoucí z organizace mnou pořádaných akcí a kurzů se řídí právním řádem České republiky;
  2. Jsem oprávněn zrušit akci před jejím zahájením, jestliže z objektivních důvodů nemohu dodržet program akce. A to především z důvodu nepříznivé předpovědi počasí (která bude zjištěna z objektivních zdrojů před zahájením akce) případně z důvodu nenaplnění minimální kapacity akce. V tomto případě se vrací zákazníkovi zaplacená úhrada v plné výši pokud se společně nedohodneme na náhradním termínu – toto platí i v případě, že by ke zrušení akce došlo z mé strany (například v důsledku zranění apod.);
  3. Zároveň platí, že si vyhrazuji právo na přerušení/nedokončení naplánovaného programu akce a to především s bezpodmínečným ohledem na bezpečnost všech účastníků. Důvodem pro takovéto mé rozhodnutí jsou objektivní rizika, které nelze ovlivnit tzv.  vis maior situace  (například aktuální stav počasí, sněhová a lavinová situace, stav a přístupové/sestupové cesty k feratám, stav turistických stezek, dopravní kolaps, zdržení na státních hranicích, vážné onemocnění, úraz či úmrtí účastníka akce apod.). Důvody ovšem mohou být i subjektivní (například vyhodnocení Tvé fyzické kondice a celkové způsobilosti program akce absolvovat). Ve výše uvedených případech v článku 3) se dohodnutá cena nemění.
  4. Zároveň si vyhrazuji právo provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů, změna místa přespání apod.) a dále z důvodů momentálního fyzického, psychického či zdravotního stavu účastníků/klientů. Takové programové změny dělám zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh akce. V těchto případech se dohodnutá cena nemění.
  5. Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let a s písemným souhlasem zákonného zástupce. Osoby ve věku 15 až 18 let včetně se mohou zúčastnit zájezdu i samostatně, ale vždy jen s písemným souhlasem zákonného zástupce;
  6. Storno podmínky jsou následující: pokud zrušíš svoji účast na akci do 14 kalendářních dnů před zahájením akce je storno 50% z ceny akce; pokud bude storno uděláno ve lhůtě 13 kalendářních dní a méně před začátkem akce je storno 100% z ceny akce;
  7. Účastník akce tímto dává souhlas a) s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely realizace akce; b) se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; c) v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aby byly organizátorem akce pořízeny jeho obrazové snímky, zvukově obrazové záznamy a dává tímto svolení, aby tyto snímky a záznamy byly použity k propagačním účelům organizátora. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může zákazník odvolat zasláním emailu na emailovou adresu montagne@montagne.cz.